0 eset ostukorvis
 • Ostukorvis ei ole tooteid

Privaatsustingimused


Privaatsustingimused

 

Käesolevaga on kehtestatud Vegelog OÜ (registrikood 12111650) ja Jahelogistika OÜ (registrikood 12543906) privaatsustingimused, mis on veebilehel https://vitamiinikuller.ee/ (edaspidi Veebipood) sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks. Vegelog ja Jahelogistika on koostöö osas isikuandmete kaasvastutavad töötlejad (edaspidi privaatsustingimustes ühiselt Vegelog). Vegelog kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige seoses toidukaupade müügi ja kohale toimetamisega.

Vegelog töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Vegelog kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne Vegelog’ile andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge Vegelog’i poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

Nimi: Vegelog OÜ

Aadress: Betooni tn 6/1, Tallinn 13619

Andmekaitsespetsialisti e-post: andmekaitse@jahelogistika.ee

 

1.     Milliseid isikuandmeid ja kuidas Vegelog kogub?

 • Vegelog kogub Teie kohta:
  • identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi;
  • kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress;
  • tehingute andmed ja ostuajalugu;
  • kliendi eelistusi – teave eelistatud pakendamise viisi jms kohta.
 • Vegelog kogub isikuandmeid, mille:
 • Te sisestate Veebipoes konto loomisel ja tellimuste vormistamisel;
 • Te edastate Vegelog’ile e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel (sh sotsiaalmeedias, nt Facebooki vahendusel).

2.     Millistel eesmärkidel ja kuidas Vegelog isikuandmeid töötleb?

 • Vegelog töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks (toidukaupade müük ja kohale toimetamine), samuti võimalike vaidluste lahendamiseks.
 • Vegelog töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on Vegelog’il maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile, audiitorile ja raamatupidamiseteenuse osutajale.
 • Vegelog töötleb Teie isikuandmeid tulenevalt Vegeloge õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine) huvides. Näiteks on Vegelog’il õigustatud huvi säilitada Teie tehinguandmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil.
 • Vegelog võib Teie isikuandmeid töödelda ka nõusoleku alusel (nt otseturustuse tegemiseks). Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Vegelog tagab Teie andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. Vegelog tagab Teie isikuandmete igakülgse kaitse kohaldades asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.
 • Vegelog’il on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Vegelog ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik Vegeloge kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitab Vegelog Teie isikuandmeid 2 aastat peale viimast tellimust. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat. Juhul, kui Vegelog edastab isikuandmed teisele vastutavale töötlejale, määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja.

3.     Kellele Vegelog isikuandmeid edastab?

 • Vegelog avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.
 • Vegelog võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Vegelog’ile teenuse osutamiseks. Näiteks edastatakse maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.
 • Vegelog on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui Vegelog’il on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel).

4.     Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

 • Teil on õigus saada teavet Vegelog’i töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Isikuandmetega saate tutvuda ja teha parandusi Veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saate tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel (e-post andmekaitse@jahelogistika.ee).
 • Samuti on Teil õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.
 • Nõusoleku alusel töödeldavate andmete puhul on Teil õigus nõusolek tagasi võtta. Teil on igal ajal võimalik loobuda e-mailile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
 • Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist.
 • Vegelog vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.
 • Vegelog töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et Vegelog lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun Vegelog’iga ühendust (e-post andmekaitse@jahelogistika.ee), püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Vegelog jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks.

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 03.06.2021 seisuga.

 

VEGELOG OÜ VEEBILEHE JÄLGIMISTEHNOLOOGIATE KASUTAMISE KORD

 

 

I Küpsiste liigid ja kogutavad andmed

 1. Jälgimistehnoloogiad (küpsised, peidetud pikslid, majakad, edaspidi Küpsised) on tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse või muusse seadmesse, mida kasutatakse Interneti ühenduseks, veebilehtedelt, mida kasutaja külastab. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel. Kasutajal on võimalus keelata kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes või vastaval veebilehel.

 

 1. Küpsised jagatakse tulenevalt nende paigaldamise ajast:

– ajutised ehk sessioonipõhised küpsised, mis võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni.

 

– püsivad küpsised, mis salvestatakse kasutaja seadmesse püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

 

 1. Küpsised jagatakse tulenevalt nende kuuluvusest:

– esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Vegelog OÜ salvestab nende abil teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse.

 

– kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel või kasutatavalt veebilehitsejalt. Vegelog OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte küpsiste tehnoloogiate eest.

 

 1. Vegelog OÜ paigaldab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

vajalikud küpsised, mis on olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, nende funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale tema soovitud teenuseid osutada. Nendest küpsistest ei saa keelduda.

 

– statistilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, sh milliseid veebilehti kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid veebilehtedelt saavad.

 

– eelistuste küpsised, mis võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused, jms) ja tunnuseid (kasutajanimi, keel või kasutaja asukoht, jms), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks. Eelistuste küpsised on kasutajatele vajalikud, et tagada sobiva lahenduse kuvamine.

 

– personaalse reklaami küpsised, sh jälgimis-küpsised, mis võimaldavad kasutajale näidata suunatud reklaami kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid, viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, jms. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

 

II Küpsiste seadete muutmine

 1. Vegelog OÜ võimaldab Kasutajatel hallata küpsiste kasutamist, sh küpsiseid liikide kaupa küpsiseid sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud küpsised). Oma valikuid saab Kasutaja teha ja hiljem igal ajal muuta, klõpsates veebilehel oleval vastaval lingil.

III Küpsiste haldamiseks oma veebilehitsejas leiab teavet:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

– Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

– Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

– Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

 

Liitu uudiskirjaga

 * Nõustun edaspidiselt saama e-maile Vitamiinikullerilt
* Olen läbi lugenud ja tutvunud kasutajatingimustega

Liitu